fbpx

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайт videofabrika.bg, собственост на търговско дружество ВИДЕО ФАБРИКА ЕООД, представен чрез Интернет страницата videofabrika.bg

Фирмени данни: Видео Фабрика ЕООД, ЕИК: 205258939

ЕИК по ЗДДС: BG205258939

Седалище и адрес на управление: 1750 София, Ул. Д-р Стоян  Чомаков 13

Данни за кореспонденция: 1750 София, Ул. Д-р Стоян  Чомаков 13

МОЛ: Веселин Тонов

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Видео Фабрика ЕООД предоставя услуги на Клиентите си посредством уебсайт videofabrika.bg и електронен магазин Supergift.bg. С отметка на бутона „Съгласен съм с общите условия“ при поръчка на продукти. Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. След кликане на бутона „Купи“, Клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната “Количка/Кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

3. Услугите, предлагани от Видео Фабрика ЕООД чрез електронен магазин Supergift.bg са адресирани само към пълнолетни Клинети, навършили 18 години.

4. Договорният език е български. Всички цени и плащания, обект на настоящите Общи условия са в български лева и с включен ДДС.

5. Видео Фабрика ЕООД си запазва правото да променя Общите условия за позлване на уебсайта videofabrika.bg. Общите условия стават валидни от момента на публикуването им.

6. Видео Фабрика ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, описани в настоящите Общи условия при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които компанията не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Видео Фабрика ЕООД.

7. За всички въпроси, неуредени в тези Общи условия, се прилага българското законодателство.

ІІ. ЦЕНИ

1. Всички цени на артикули, посочени в Интернет страницата videofabrika.bg са в български лева и с включен ДДС.

2. Указаната цена на отделен продукт, публикуван в videofabrika.bg е за 1 брой.

3. Цените, посочени на сайта videofabrika.bg не включват разходите за доставка.

4. Цената на закупуване на продукти от videofabrika.bg не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен с изричното съгласието и на двете страни.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

1. Условията за поръчка, заплащане и доставка са указани на интернет страницата на videofabrika.bg.

2. Поръчки се приемат 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието през системата.

5. При поръчката Клиентът посочва валиден електронен адрес и вярно попълнени данни за контакт.

6. Посочването на неверени/грешни данни от Клиента при поръчка, прави поръчката невалидна и тя не обвързва videofabrika.bg със задължението за изпълнение на доставката. Допълнителните разходи поради неточен адрес са за сметка на Клиента.

7. Видео Фабрика ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на наличност от заявения продукт, в рамките на работната седмица Видео Фабрика ЕООД уведомява Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Видео Фабрика ЕООД, ще бъде извършено възстановяване на сумите, преведени от Клиента.

8. Видео Фабрика ЕООД предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

ІV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ВИДЕО ФАБРИКА ЕООД предлага гаранционен документ на своите Клиенти за дадена закупена стока, единствено ако, такъв документ е осигурен от производителя на продуктите.

V. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

– Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

2. Правото на връщане на получена стока по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Видео Фабрика ЕООД не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

4. След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

– Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

– В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

6. Условия, при които Видео Фабрика ЕООД не признава рекламация на закупена стока:

– При посочени неверени, непълни или грешни данни за адрес, телефонен номер или име при подаване на заявката, се счита, че тя е невалидна и за Видео Фабрика ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение;

7. За случаите на отказ за получаване на стоката от Клиента се съставя протокол в момента на доставката. Ако Клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

8. Видео Фабрика ЕООД е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането.

VІ. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Видео Фабрика ЕООД гарантира на своите Kлиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. При спазване на действащото законодателство и настоящите Общи условия, Видео Фабрика ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

2. Видео Фабрика ЕООД не изисква от своите Клиенти конфиденциална информация, като номера на банкови сметки, данни за банкови карти или персонални пароли.

3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява екипът на Supergift.bg за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4. Видео Фабрика ЕООД има право да изпраща на своите Клиенти рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин, на посочения при регистрация електронен адрес, за да ги запознава с възможни промени, нови стоки и промоции.

5. Видео Фабрика ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373).

6. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Видео Фабрика ЕООД ще изпрати данните само на адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията.

7. Във всеки момент, Видео Фабрика ЕООД има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

8. В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола за достъп до профила си, Клиентът може да изиска повторното изпращане на информацията на имейл адреса, с който е регистриран на сайта на Supergift.bg. Ако Клиентът е забравил паролата си, тя може да бъде възстановена от линка за забравена парола в секцията Вход на сайта. За възстановяване и повторно изпращане на потребителско име и/или имейл адрес, промяната може да се направи чрез свързване посредством имейл с екипа на Supergift.bg .

9. В случай, че Клиентът е забравил или изгубил данните си за достъп до имейл адреса, с който се е регистриал в сайта на videofabrika.bg, или този e-mail адрес вече не съществува, Клиентът може да изиска промяна на основния си имейл за достъп до профила си чрез писмено свързване по имейл с екипа на Видео Фабрика ЕООД. За да се финализира тази промяна Видео Фабрика ЕООД ще изиска от Клиента копие, заверено с „Вярно с оригинала“, на документ за самоличност, издаден от държавните органи (паспорт, лична карта или свидетелство за правоуправление на МПС).

10. Видео Фабрика ЕООД приема и обявява на сайта си гореизложената политика за защита на личните данни, като неразделна част от Общите условия, достъпни на адрес videofabrika.bg.

VІІ. СЪДЪРЖАНИЕ

2. Забранява се копирането на текстове от страниците на videofabrika и публикуването им на други сайтове без писмено съгласие на Видео Фабрика ЕООД.

3. Позволено е цитирането на текстове от страниците на videofabrika.bg като се постави следният текст: „Източник: videofabrika.bg”, както и линк към: videofabrika.bg.

4. Видео Фабрика ЕООД не носи отговорност спрямо Клинетите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез videofabrika.bg.

5. Видео Фабрика ЕООД си запазва правото да променя цените за наличните артикули без предварително да известява за това Клиента.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от  Видео Фабрика ЕООДД по всяко време, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички клиентите си, които имат регистрация.

2. Видео Фабрика ЕООД и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента след изричното му уведомяване от  Видео Фабрика ЕООД. На клиентът се предоставя 14-дневен срок, в който може да отхвърли в писмен вид Общите условия на  Видео Фабрика ЕООД. Само Клиенти, който са се регистрирали и са предоставили имейл адреси, ще бъдат уведомени за промени. Останалите Клиенти, които пазаруват онлайн като Гост, носят собствена отговорност да се запознаят с текущите Общи условия, публикувани на всички сайтове, собственост на Видео Фабрика ЕООД.

3. Клиентът се съгласява, че всички изявления на  Видео Фабрика ЕООД, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента, при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

4. Видео Фабрика ЕООД публикува тези общи условия на адрес videofabrika.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящите общи условия и договора на Клиента с ВИДЕО ФАБРИКА ЕООД се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в сайта videofabrika.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 15 Ноември 2018г.

_______________________________

Контролни органи:

1. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg